Rolnicy w social mediach

Ostatnio komentowałem ten temat dla dziennika, poniżej przedstawiam kilka myśli. Łukasz Zając, współtwórca Food Brokers.

Rolnicy w social media: 2022. Obserwacje i fakty. 

Kto i jak?

Wśród aktywnych rolników, pracujących często w średnich i dużych gospodarstwach, obecność online jest czymś naturalnym. To środowisko dla edukacji, biznesu i rozrywki. Znam wielu rolników, którzy dobrze wykorzystują wolne chwile i dzielą się wiedzą, zdjęciami lub aktywnie dyskutują o decyzjach politycznych czy Zielonym Ładzie. 

Widzimy też młodych ludzi rolników, przejmujących gospodarstwa lub rozpoczynających pracę na wsi. Dla nich życie online jest czymś naturalnym, prawie urodzili się z telefonem. 

Łukasz Zając – socjolog, ekspert od komunikacji i branży rolno-spożywczej.

Trzy główne obszary

Mówiąc ogólnie, dostrzegam trzy główne obszary, gdzie widzę aktywnych rolników: YouTube – to królestwo poradników, testów maszyn i relacji z wydarzeń; Instagram i Tik Tok – tu już widać bardziej świadome budowanie marki osobistej, jako eksperta i doradcy. Ale też sporo rozrywki. Twitter i Linkedin – to rynek dyskusji eksperckich, sprzeczek o politykę, dopłaty i kierunki rozwoju polskiego rolnictwa. To daje także świetną okazją do skracania dystansu i bezpośredniego kontaktu z politykami i instytucjami. Każdy może bezpośrednio napisać i oznaczyć ważną osobę. Tak rodzi się wiele cennych dyskusji. 

Od dyskusji online do spotkań przy kawie

Od kilku lat rolnicy, eksperci i dziennikarze spotykają się w Warszawie na specjalnym spotkaniu tzw. tweetup-ie (Food Tweetup), gdzie omawiają najważniejsze tematy branży rolno-spożywczej i umacniają relacje.

Natura social media

Dodatkowo, sama natura social media wymusza szybkie działanie (wykorzystanie aktualnego kontekstu do publikacji), krótkie teksty i komunikację wizualną. Przyglądają się temu instytucje, ministerstwa, rząd i w ten sposób otrzymujemy łatwiej strawne informacje, bardziej czytelne i mniej przegadane.

Poza tymi obszarami mamy także grupy na Facebook i komunikatorach oraz serwisy rolnicze. Tu jest wiele cennych inicjatyw oddolnych lub inicjowanych przez firmy sprzedające urządzenia, materiały i technologie rolnicze. 

Od 2020 widzimy także wysyp webinarów, konferencji online i relacji w wydarzeń. To otworzyło rolników na kontakty ponadregionalne, a nawet europejskie i globalne. Od kilku miesięcy widzimy także powstawania audycji o rolnikach w formie podcastów.

Także codzienne serwisy branżowe notują wysokie wyniki, jeden z nich chwalił się odwiedzinami 1,6 mln użytkowników w ciągu miesiąca. To unikatowy wynik w Polsce i Europie, uwzględniając, że piszemy artykuły tylko po polsku, nie angielsku.

Łukasz Zając, doradca Food Brokers, socjolog i ekspert PR.

Zobacz także:

[English below]

Farmers in social media: 2022. Observations and facts.

Who and how?

Among active farmers, often working on medium to large farms, an online presence is natural. It is an environment for education, business and entertainment. I know many farmers who make good use of their spare moments and share knowledge, photos or actively discuss political decisions or the Green Deal. 

We also see young farmers taking over farms or starting to work in the countryside. For them online life is natural, they were almost born with a phone. 

Three main areas

Generally speaking, I see three main areas where I see active farmers: YouTube – this is the realm of tutorials, machine tests and event reports; Instagram and Tik Tok – here you can already see more conscious personal branding, as an expert and advisor. But also a lot of entertainment. Twitter and Linkedin – this is a market for expert discussions, arguments about politics, subsidies and directions of development of Polish agriculture. It also provides a great opportunity to shorten the distance and direct contact with politicians and institutions. Anyone can directly write and tag an important person directly. This is how many valuable discussions are born. 

From online discussions to meetings over coffee

For several years now, farmers, experts and journalists have been meeting in Warsaw for a special meeting called Food Tweetup, where they discuss the most important topics of the agri-food industry and strengthen relations.

Nature of social media

In addition, the very nature of social media forces fast action (using the current context for publication), short texts and visual communication. This is looked at by institutions, ministries, government and in this way we get information that is easier to digest, more readable and less verbose.

In addition to these areas, we also have Facebook and messenger groups and agricultural websites. There are many valuable grassroots initiatives here or initiated by companies selling agricultural equipment, materials and technology. 

Since 2020 we have also seen a rash of webinars, online conferences and event reports. This has opened up farmers to cross-regional and even European and global contacts. For several months, we have also seen the emergence of podcasts about farmers.

The daily sectoral websites also score highly, with one of them boasting 1.6 million visitors per month. This is a unique result in Poland. This is a unique result in Poland and Europe, considering that we write articles only in Polish, not in English.

Łukasz Zając, Food Brokers advisor, sociologist and PR expert.

Kto za tym stoi?

Marcin Niewęgłowski

Marcin Niewęgłowski

Posiada 15-letnie doświadczenie z pogranicza public relations, social media oraz content marketingu. Współpracował z takimi firmami jak Cedrob, SuperDrob. Pasjonat digital marketingu oraz pasjonat nowych technologii.

Łukasz Zając

Łukasz Zając

Ekspert ds. komunikacji biznesowej rozumiejący sektor spożywczy. Socjolog. Od 6 lat związany z branżą mięsną oraz owoców morza (od 2019). Autor książki „Po co jest PR?”. Twórca Food Tweetup-u. Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations i Trend House. Wspiera marki i instytucje poprzez agencję Zając PR.

Zapisz się do newslettera

Raz w miesiącu dostarczamy zestaw konkretnych rozwiązań dla wybranego obszaru (logistyka, HORECA, produkcja).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wysyłki newslettera. Administratorem danych osobowych będzie firma „Digital Now Marcin Niewęgłowski” NIP 852-23-74-376. Mam prawo żądania dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj, w każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę.

Czytają nas przestawiciele takich firm jak: Credit Agricole, Santander, Foodtech, Bayer, PKO BP.

Masz pytanie, pomysł, uwagi?

Napisz do nas!

Jeśli jednak preferujesz rozmowę,
zadzwoń do nas!

+48 603 120 000

Copyright © 2022. All rights reserved.

twitter linkedin